Сургалтын үйл ажиллагаа

Бид санхүү тайлагналын олон улсын стандарт, НББ-ийн олон улсын стандарт болон бусад татварын бүртгэлийн чиглэлээр сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Сургалтын үйл ажиллагаа